زبان بدن مناسب در مقابل افراد نظامی

♦️مستقیم به او زل نزنید، حالتی ستیزه جویانه به خود نگیرید و با لحنی بلند و اعتراض آمیز سخن نگویید، در عین حال چنان عصبی و مضطرب به نظر نیایید تا او شک کند. از طرفی چنان صمیمی هم رفتار نکنید که به نظر برسد سعیی می کنید توجه او را از موضوع منحرف سازید.

♦️برعکس تا جایی که ممکن است آرامشتان را حفظ کنید.آرام و یکنواخت نفس بکشید تا به بدنتان آرامش دهید همچنان به حالت نشسته بمانید مگر انکه از شما بخواهند از جایتان برخیزید.با آرامش بایستید ضمن انکه سرتان را اندکی خم می کنید تا عرض اندام کننده به نظر نیایید. قیافه ای خوش مشرب و دوست داشتنی به خود بگیرید و بهانه ی پرسشهابا لحنی به دور از نگرانی ودر عین حال به دور از تمسخر و مزه پرانی ارتباط برقرار کنید!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like