چطور وقتی دلت نمی خواهد جواب بدهی، به سوال طرف مقابلت پاسخ بدهی؟

🔴وقتی کسی اصرار دارد درباره ی موضوعی که دوست نداری درباره اش حرف بزنی از تو سوال و جواب کند، صرفا پاسخ اول خودت را تکرار کن. دقیقا همان کلمه ها را با همان لحن به زبان بیاور. معمولا وقتی طرف مقابلت عین همان جواب را دوباره از تو بشنود، ساکت می شود!

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

You may also like