چطور با آدم های مورد نظرت ملاقات کنی و سر صحبت باز کنی؟

🔴 تکنیک “اون کیه” بهترین و کارآمدترین ابزار برای باز کردن سرصحبت با آدم های مورد نظرت است و البته تکنیکی است که آدم های غیر سیاسی به ندرت از آن استفاده می کنند. دوتا کار می توانی بکنی: یا خیلی ساده از میزبانت بخواهی که تورا به فرد مورد نظرت معرفی کند و یا اطلاعات مفیدی را درباره ی او و زندگی شخصی اش کسب کنی. این اطلاعات یخ او را فورا آب می کند و می توانی سر صحبت را با او باز کنی.

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading