چگونه می توان در محل کار به کمک زبان بدن رفتاری راحت و عادی با دیگران داشت؟

🔴وقتی در انجام دادن کاری با دیگران مشارکت دارید، بدون تردید باید با آنان رفتاری دوستانه داشته باشید. به همین دلیل شاید مایل باشید زبان بدنی را به کار گیرید که آن ها احساس خوبی درباره ی شما داشته باشند و برعکس.

🔴روانشناسان الگوهایی از زبان بدن، موسوم به الگوهای صمیمیت را شناسایی کرده اند که می توان به این هدف دست یافت. زبان بدن صمیمیت شامل رفتارهایی مثل چهره به چهره شدن با دیگران، چشم دوختن به آنها، متمایل شدن به سمت آنان، وقتی سخن می گویند، داشتن چهره ای گشاد و لبخند زدن است. شاید با این نشانه ها آشنا هستید و به طور مرتب آنها را در روابط اجتماعی خود به کار می گیرید.

🔴با وجود این از استفاده ی نامناسب این نشانه ها در محیط کار آگاه باشید. در محیط کار باید وظیفه ی خود را انجام دهید و آن را با احساسات بیش از اندازه صمیمانه در هم نیامیزید. پس با به کارگیری زبان بدنی رسمی تر، از شدت رابطه ی صمیمانه بکاهید و زیاد به دیگران نزدیک نشوید. از لبخند زدن و خندیدن زیاد یا هرهر خندیدن، خودداری کنید و هرگونه ابراز احساسات منفی مثل اشک و لابه را به حداقل برسانید، چون ممکن است همکارانتان را وارد مسائل خصوصی خود بکنید!

 

منبع: سایت تحلیلگران عصر اطلاعات

Continue Reading